Profesionāls atbalsts jūsu uzņēmuma attīstībai

Esam revīzijas pakalpojumu, nodokļu un finanšu konsultāciju sniedzējs Latvijā ar spēcīgu, pieredzējušu profesionāļu komandu.

Pakalpojumi

Mūsu pakalpojumi ir bāzēti uz regulāru kontaktu uzturēšanu ar klientu, nodrošinot izpratni par uzņēmuma komercdarbību, kā arī riskiem un problēmām, ar ko sastopas uzņēmuma vadība. Pakalpojumi tiek nodrošināti latviešu, krievu un angļu valodā.

Par mums

Astrop Revision SIA ir zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas sniedz revīzijas pakalpojumus publiskā un privātā sektora uzņēmumiem un iestādēm jau vairāk nekā 10 gadus. Mūsu revīzijas vai pārbaudes rezultātā akcionāri un vadība iegūst pārliecību par sava uzņēmuma finanšu stabilitāti un lietu caurskatāmību, kā arī iedrošina uz jauniem izaicinājumiem uzņēmuma izaugsmei nākotnē.

Revīzijas pakalpojumi

Revīzijas pakalpojumos ietilpst uzņēmumu finanšu pārskatu revīzija un ierobežotas pārbaudes gadījumos, kad to nosaka Latvijas likumi. Uzzini vairāk par revīzijas pakalpojumiem.

Revīziju veicam saskaņā ar Latvijas un Starptautiskās Grāmatvežu asociācijas apstiprinātiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Revīzija Ierobežotā pārbaude
Finanšu pārskatu revīzijas un ierobežotas pārbaudes kvalifikācijas kritēriji 1 Sabiedrības finanšu pārskati Konsolidētie finanšu pārskati Sabiedrības finanšu pārskati
Vidējas un lielas sabiedrības/koncerni 2 X X
Mazas sabiedrības, kas pārsniedz 2 no 3 kritērijiem 2 gadus pēc kārtas:
1) neto apgrozījums – EUR 1 600 000
2) kopējie aktīvi – EUR 800 000
3) vidējais darbinieku skaits – 50
X
Mazas sabiedrības, kas pārsniedz 2 no 3 kritērijiem 2 gadus pēc kārtas:
1) neto apgrozījums – EUR 800 000
2) kopējie aktīvi – EUR 400 000
3) vidējais darbinieku skaits – 25
X
Koncerna mātes sabiedrības 3 X
Valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības (100%), tās meitas sabiedrības X
Sabiedrības, kas atzīst, novērtē un klasificē aktīvus saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 4 X
Sabiedrības, kuru vērtspapīri kotējas biržā X X

1 Revīzijas un ierobežotas pārbaudes tagad attiecas arī uz pilnsabiedrībām un komandītsabiedrībām.

2 Ja pārsniedz 2 no 3 kritērijiem: bilances kopsumma – EUR 4 000 000, neto apgrozījums – EUR 8 000 000, vidējais darbinieku skaits – 50. Prasība veikt revīziju ir no pirmā gada pēc kritēriju izpildes. Konsolidētiem pārskatiem – izņemot tos Koncernus, kuri pēc likuma var nesagatavot konsolidētus pārskatus.

3 Neatkarīgi no darbības apjomiem, kā arī vai sabiedrība sagatavo konsolidētos finanšu pārskatus.

4 Ja Sabiedrība atzīst, novērtē, norāda finanšu pārskatos ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus, pārdošanai turētos ilgtermiņa ieguldījumus, atlikto nodokli vai citus aktīva vai pasīva posteņus saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

Revīziju veicam saskaņā ar Latvijas un Starptautiskās Grāmatvežu asociācijas apstiprinātiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem, spēkā esošo Latvijas likumdošanu un starptautisko līgumu nosacījumiem. Savā darbībā mēs garantējam konfidencialitāti attiecībā uz mūsu rīcībā esošo informāciju par klientu uzņēmējdarbību.

Gada pārskata revīziju parasti veicam divos posmos, to uzsākot uzreiz pēc pārskata gada beigām. Sākumā kopā ar sabiedrības finanšu vadību un galveno grāmatvedi pārrunājam attiecīgajā gadā veiktos būtiskākos darījumus, izsekojam uzņēmuma naudas plūsmai, kā arī veicam uzņēmuma iekšējās kontroles pārbaudi. Gada pārskata sastādīšanas periodā pārliecināmies par kontu slēguma pareizību. Tāpat pārbaudām, kā tiek ievēroti akcionāru, padomes un valdes lēmumi, un veicam citas nepieciešamās revīzijas darbības.

Pēc gada pārskata sastādīšanas pārliecināmies, vai tajā ir ietverti darījumus apliecinoši dokumenti, inventarizācijas dati, debitoru un kreditoru salīdzināšanas akti, kā arī, vai gada pārskats sastādīts atbilstoši LR likumiem „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” un „Par grāmatvedību”, un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem un saistībām, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmu.

Revīzijas un ierobežotās pārbaudes.

Īpaša mērķa revīzijas. Apliecinājuma uzdevumi, reorganizācijas slēdzieni, sanācijas plāna izstrāde.

Due Dilligence. Uzņēmuma finansiālās darbības analīze.

Konsultācijas finanšu un vadības grāmatvedībā.

Atzinumi un konsultācijas par nodokļiem.

Pakalpojumi saistībā ar uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmu.

Konsultējam grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos, tajā skaitā tādos kā grāmatvedības uzskaites īpatnības attiecīgajās saimniecības nozarēs vai atsevišķu operāciju iegrāmatošana. Tāpat sniedzam palīdzību uzņēmumiem, kuros grāmatveža vai vadības zināšanu trūkuma vai kādu citu iemeslu dēļ grāmatvedības dokumenti neatbilst LR likumdošanai. Mēs konsultējam šo uzņēmumu darbiniekus, kā vajadzētu sakārtot un grāmatot attiecīgos dokumentus.

Industrijas

Plaša nozaru pieredze ļauj mums pakalpojumus nodrošināt profesionāli ar izpratni par klienta biznesa specifiku.

Veselības nozare

Veselības nozares uzņēmumi ir procentuāli lielākie Astrop Revision klienti, aptverot vadošās medicīnas iestādes Rīgā un reģionālās slimnīcas, kā arī laboratorijas. Tāpat mums ir revīzijas pieredze medikamentu vairumtirdzniecības un farmācijas uzņēmumos.

Mūsu klienti: ARS, Saulkrastu, Siguldas, Līvānu slimnīcas, AB Medical group, NMS Laboratorija

Valsts un pašvaldību uzņēmumi un iestādes

Ievērojamu Astrop Revision klientu portfeli sastāda valsts un pašvaldību iestādes un uzņēmumi, kas prasa specifiskas zināšanas un pieredzi par audita procedūrām un iekšējo kontroli, t.sk. interešu konfliktiem un korupcijas riskiem. Tiek sniegtas arī konsultācijas saistībā ar amatpersonu deklarāciju aizpildīšanu un nodokļiem.

Mūsu klienti: Lubānas novada pašvaldība, Ogres novada pašvaldība, Latvijas Zinātņu akadēmija.

Valsts un privātiem partnerības projekti

Veicot valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu auditus, Astrop Revision saskaras ar publiskās un privātās partnerības projektiem. Līdz ar to, nepieciešamības gadījumā esam gatavi izvērtēt PPP projektu finansiālo izdevīgumu pašvaldībai vai valstij, kā arī atbilstību LR likumdošanas nosacījumiem un darījuma uzskaiti.

Ārvalstu uzņēmumu filiāles un pārstāvniecības

Astrop Revision ir pieredze darbā ar ārvalstu uzņēmumu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā gan tādām, kas veic un kas neveic komercdarbību. Mūsu speciālistiem ir zināšanas par nodokļu deklarāciju sastādīšanu, mātes uzņēmumu izmaksu attiecināšanu uz Latviju, kā arī citiem nodokļiem, t.sk. PVN prasībām un atbrīvojumu piemērošanu saskaņā ar spēkā esošajām nodokļu konvencijām.

Mūsu klienti: Amerikas tehnoloģiju korporācija, Galeo, S&P Baltic

Celtniecība un infrastruktūras objekti

Astrop Revision auditē arī celtniecības uzņēmumus, nekustamo īpašumu attīstītājus un infrastruktūras objektus. Līdz ar to, labi pārzinām starptautiskos un vietējos uzskaites principus, PVN un citus nodokļu aspektus, un varam savus klientus par šiem jautājumiem profesionāli konsultēt.

Mūsu klienti: Jēkabpils siltums, DHB, SEDL, B.T.C.

Tirdzniecība un noliktavas

Vairumturdzniecība un mazumtirdzniecība, kā arī noliktavas ir vairāku Astrop Revision klientu pamatdarbība. Esam auditējuši varumtirdzniecības kokmateriālu un medicīnas materiālu, t.sk. konsignāciju, noliktavaas, bet ne tikai.

Mūsu klienti: BWT, Gamma SIA, S&P Baltic, AB Medical Group, Amerikas Tehnoloģiju korporācija

Loģistika, transports un aviopārvadājumi

Astrop Revision ir virkne klientu transporta, loģistikas un pat aviopārvadājumu jomā. Klienti darbojas gan starptautiski, gan arī iekšzemes tirgū.

Mūsu klienti: RIT Loģistika, Compos tranzit, ATU Rosme, RAF AVIA

Jekaterina Dzikeviča

ACCA / audita partnere

jekaterina@revision.lv Skatīt CV

Tatjana Bodniece

Audita projektu menedžeris

tatjana@revision.lv Skatīt CV